7 JULI 2017

Uitvoering Nationale Wetenschapsagenda samen met hogescholen gestart

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft  financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder. Aan vijf van deze routes nemen in totaal 12 hogescholen deel.


De aanvragen zijn ingediend door breed samengestelde consortia die onderzoek gaan doen op drie thema’s die eerder door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn gekozen: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager van vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen. Hiermee geeft NWO uitvoering aan de Startimpuls in opdracht van OCW.


Thema 1: Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving worden versterkt?


Route: Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Themaprogramma: Gelijke kansen voor een diverse jeugd
Vanuit het hbo nemen deze hogescholen deel:

  • De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam,  Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam

RouteNeurolabNL: dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
Themaprogramma: NeuroLabNL: Optimale condities voor leren en veiligheid van jongeren
Vanuit het hbo nemen deze hogescholen deel:

  • Avans Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim

Route: Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
Themaprogramma: JOIN Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie
Vanuit het hbo nemen deze hogescholen deel:

  • Fontys Hogeschool, Hogeschool Inholland Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Thema 2: Hoe kunnen we de digitale samenleving beter begrijpen en verder brengen?


RouteMeten en detecteren: alles, altijd en overal
Themaprogramma: Meten en detecteren van gezond gedrag

  • Hogeschool Leiden

RouteWaardecreatie door verantwoorde toegang en gebruik van big data
Themaprogramma: Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData)

  • Fontys Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Zuyd Hogeschool

Succesvolle eerste stap

“Dit is een succesvolle eerste stap in de implementatie van de NWA, aldus NWA-voorzitter Louise Gunning. Zoals de NWA beoogt zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook is geëxperimenteerd met een andere manier om geld aan partijen toe te delen en de krachten te bundelen. Hopelijk volgt er nu ook snel financiering voor de andere routes.”

11 JULI 2017

Aantal hbo-opleidingen met Engels als voertaal blijft beperkt

Vandaag heeft de KNAW de door minister Bussemaker gevraagde verkenning naar taalbeleid in het hoger onderwijs gepubliceerd. De Vereniging Hogescholen spreekt haar waardering uit voor de in het rapport geformuleerde aandachtspunten om de keuze voor Engels als voertaal effectief te laten zijn. “Het advies van de KNAW om de keuze voor de onderwijstaal op opleidingsniveau te maken onderschrijven wij van harte “, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, “Het aantal opleidingen in het hbo dat alleen Engelstalig wordt aangeboden is beperkt, slechts 8% van het totale aanbod, en is gebaseerd op aard en inhoud van de opleiding. 4,5% wordt zowel in het Engels of in het Nederlands aangeboden.”


Hogescholen rusten studenten uit met de relevante kennis en internationale vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt. Internationalisation@home is daarbij de basis. Hogescholen brengen hun studenten in toenemende mate internationale competenties bij door bijvoorbeeld gericht studenten van verschillende nationaliteiten bij elkaar te brengen in het onderwijs (‘international classroom’). Ook kunnen Nederlandse studenten een deel van hun studie in het buitenland volgen. Studenten bereiden zich op die wijze voor op de toekomstige, zich steeds meer globaliserende, arbeidsmarkt die vraagt om interculturele vaardigheden.


Beperkt aantal opleidingen in het Engels
De meeste hbo-bacheloropleidingen worden alleen in het Nederlands aangeboden. Slechts 6% van de bacheloropleidingen wordt volledig in het Engels aangeboden. Bij 5% van de hbo-opleidingen is er een keuzemogelijkheid; voor Nederlandse studenten betekent dit om of in het Engels of in het Nederlands de opleiding te volgen. Het aandeel Engelstalige masteropleidingen is groter en bedraagt 25%. Dit heeft vooral te maken met de internationale instroom in deze masteropleidingen en is vooral zichtbaar in het kunstendomein.

De keuze om een opleiding in het Engels aan te bieden heeft te maken met de aard en de inhoud van de opleiding. Deze keuze wordt gemaakt op basis van internationale profilering, een globale arbeidsmarkt of beroepenveld. Voor het hbo geldt in het algemeen dat, met uitzondering van internationaal georiënteerde opleidingen zoals IBMS (International Business and Management Studies) en Hotelmanagement, (delen van) opleidingen zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden worden.


Kwaliteit onderwijs staat centraal
Het gebruik van Engels in het hoger onderwijs is een positieve ontwikkeling als het gaat om de studenten een internationaler perspectief in een globaliserende wereld te geven. Dit stelt wel voorwaarden aan de kwaliteit van het onderwijs. Het beleid van het hbo is erop gericht om beide talen goed in het onderwijs te verankeren, als afzonderlijk vak of als voertaal. Studiesucces in de 'truly international classroom' is sterk afhankelijk van de taalvaardigheid en interculturele en didactische vaardigheden van de docent in een meertalige multiculturele leersituatie. 


Bijlage(n):

Factsheet Engels in het hbo