Actieplan professionele masters

Om te kunnen voorzien in de maatschappelijke vraag naar masteropleidingen zowel in aantallen opleidingen als aantal studenten hebben de hogescholen gezamenlijk actiepunten geformuleerd. Met het aanbieden van professionele masters willen hogescholen op de eerste plaats voorzien in de behoeften van de samenleving en de economie. Dus is een rijkgeschakeerd, divers aanbod van masteropleidingen nodig voor elke loopbaanfase van professionals die zich willen ontwikkelen. Daarnaast worden de onderzoekskwaliteit en de onderzoekscultuur van een hogeschool door de aanwezigheid van masteropleidingen versterkt. Praktijkgericht onderzoek is vervolgens een belangrijke motor voor de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.


Het ‘Actieplan professionele masters’ richt zich op de volgende speerpunten:


1 – Een verdubbeling van het aantal masterstudenten bij hogescholen.

In de komende vijf jaar spannen de hogescholen zich in om een grotere instroom van masterstudenten te realiseren naar 10.000 studenten in het studiejaar 2020-2021. Groei vindt plaats door meer masters en meer verschillende masters aan te bieden en meer masterstudenten aan te trekken. 


2 – Relevante masteropleidingen

De hogescholen nemen steeds de maatschappelijke vraag als vertrekpunt bij het ontwikkelen van een divers en uitgebreid aanbod aan masteropleidingen. Dit verzekert dat een professionele master altijd relevant is voor de arbeidsmarkt. 


3 – Professionele masters sluiten aan bij het profiel van de hogeschool

Hogescholen houden rekening met hun profilering en zwaartepunten (zoals ondernemerschap, technologie of zorg) bij de uitbouw van het aanbod van professionele masters. Hierdoor is er een sterke verbinding met praktijkgericht onderzoek en een optimale kwaliteit van het onderwijs.
Steun van de overheid Met het ‘Actieplan professionele masters’ nemen hogescholen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een continue en kwalitatieve bijdrage aan de innovatiedynamiek van de Nederlandse samenleving en kenniseconomie. Het belang en de noodzaak hiervan zijn bekend. De hogescholen rekenen daarom op steun van de overheid voor het uitvoeren van het actieplan. Dat betreft in ieder geval het structureel beschikbaar stellen van middelen voor de bekostiging van professionele masteropleidingen en het maken van ruimte in wet- en regelgeving voor een eigen profiel van de professionele master. 


[PDF] Hoofdstuk 3 Professionele Masters: Professionele masteropleidingen verder ontwikkelen

[PDF] Professionele Masters – Uitgangspunten verdere uitbouw