HOOFDSTUK 1

Onderscheiden, verbinden, vernieuwen - advies commissie Dijkgraaf

‘Het hbo kunstonderwijs bezit een belangrijke sleutel voor de toekomst van Nederland. Kunst en cultuur, ontwerp, media en de creatieve industrie zijn voor een groot deel gezichtsbepalend in de samenleving. In een snel kleiner wordende wereld moet het kunstonderwijs excellente opleidingen verder uitbouwen en toptalent uit de hele wereld aantrekken en weer exporteren.’ Aldus Robbert Dijkgraaf in het adviesrapport uit 2010 Onderscheiden, verbinden, vernieuwen. De commissie Dijkgraaf gaf hiermee antwoord op de vraag van het hbo kunstonderwijs over aanbevelingen voor de toekomst. 
Het rapport ademde een positieve toon. Binnen het hoger onderwijs neemt het kunstonderwijs een speciale positie in. Het heeft grote internationale uitstraling met exponenten van wereldformaat en afgestudeerden zijn zeer ondernemend. De commissie Dijkgraaf zag daarnaast een brede taak voor het kunstonderwijs in de culturele vorming in alle soorten onderwijs, van basisschool tot leven lang leren.

Sectorplan 2012-2016 

Intussen is het kunstonderwijs zes jaar verder en er is met succes samengewerkt om de sector en de afzonderlijke instellingen te versterken en beter te profileren. Op het vlak van ‘onderscheiden’ en ‘vernieuwen’ zijn stappen gezet door het sectorplan Kunstonderwijs 2012-2016 waarin afspraken staan over kwaliteit, kwantiteit en innovatie. 

KUO Next agenda 2016-2020

De KUO Next agenda is het vervolg op het sectorplan en beschrijft de ambities voor de komende vier jaar. In deze periode ligt het accent vooral op verbinden al wordt ook op onderscheiden en vernieuwen verder gewerkt. 
De sector heeft laten zien zichzelf te kunnen reguleren en gaat ook in de volgende fase van innovatie gezamenlijk optrekken. De sector doet dit in nauwe samenwerking met diverse andere partijen in de samenleving. 
In een tijd waarin de cultuursector sterk onder druk staat en tegelijkertijd de roep om scheppende en toegepaste kunst, betekenisgeving en reflectie steeds sterker wordt, heeft het kunstonderwijs een grote rol. Dijkgraafs constatering is nog steeds actueel. Minister Bussemaker noemde het ondersteunen van talent een investering in de toekomst van cultuur en de toekomst van de samenleving. Daar herkent de sector zich in. De positie van het kunstonderwijs in het (internationale) culturele veld, de cultuureducatie, de creatieve industrie en daarbuiten, onderstreept de maatschappelijke relevantie. 

Leeswijzer

In dit document vindt u uiteraard de agenda voor 2016-2020. In hoofdstuk 4 en 5 wordt uitgebreid ingegaan op de plannen voor de komende periode. In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van de afgelopen periode, 2012-2016. Hoe de sector tot haar keuzes in de KUO Next agenda is gekomen, wordt verhelderd met een schets van het huidige veld in hoofdstuk 2.