HOOFDSTUK 6

Slotopmerkingen

De in het Sectorplan ingezette onderlinge samenwerking en profilering wordt voortgezet. Het kunstonderwijs blijft investeren in de thema’s uit het Sectorplan. In antwoord op de veranderende omgeving en maatschappelijke vraagstukken brengt de sector voor de komende vier jaar nieuwe prioriteiten aan. In wisselwerking met externe partijen bouwt het kunstonderwijs verder aan een kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het kunstonderwijs doet dat vanuit de maatschappelijke relevantie: in relatie met de stedelijke, regionale en (inter)nationale omgeving stelt het kunstonderwijs zich proactief op.


Deze agenda KUO NEXT bevat de gezamenlijke ambities van de sector hbo kunstonderwijs voor de studiejaren 2016-2020. De in hoofdstuk 5 genoemde acties liggen op het pad van de hogescholen gezamenlijk (van besturen tot gezamenlijke opleidingsnetwerken). Uiteraard komen de thema’s ook terug op het niveau van de individuele hogescholen passend bij de eigen profilering.

Aantal studenten

Daarnaast blijft het kunstonderwijs met elkaar sturen op het volume van het aantal ingeschreven studenten. De hogescholen spraken daarover met elkaar het volgende af:

  • De bacheloropleidingen uit het Sectorplan blijven klein conform de streefwaarden uit het Sectorplan voor het meetmoment oktober 2015. Daarbij blijven de hogescholen een marge van 5% hanteren, omdat de praktijk weerbarstig is waardoor het moeilijk is exact op het aantal ingeschreven studenten te sturen en uit te komen. Dat heeft te maken met een aantal afhankelijkheden: de instroom, de problematiek van de ‘langstudeerders’, de momenten van uitstroom en de bedrijfsvoering bij met name kleinere kunsthogescholen of faculteiten. 
  • Voor de masteropleidingen houdt het kunstonderwijs de procesafspraak uit het Sectorplan vast om met elkaar in gesprek te gaan over de aantallen studenten in de masters. Daarnaast gaan de hogescholen gezamenlijk een visie ontwikkelen over de verhouding tussen bachelors en masters. Dit gebeurt conform het door de Vereniging Hogescholen ingediende Actieplan Professionele Masters.
  • De hogescholen blijven jaarlijks de inschrijvingen van alle bachelor- en masteropleidingen gezamenlijk monitoren. Als referentiekader voor bespreking gelden de cijfers van inschrijvingen uit oktober 2010. Daarnaast volgt het kunstonderwijs de actuele praktijkontwikkelingen (ontwikkelingen beroepspraktijk en werkveld, arbeidsmarktsituatie, etc.) en gaat hierover tweejaarlijks met elkaar en met stakeholders in gesprek om op grond hiervan conclusies te trekken en eventueel bij te sturen.

Sturing

De sturing op de uitvoering van deze agenda KUO NEXT 2016-2020 is belegd bij het bestuurlijk overleg kunstonderwijs van alle hogescholen met kunstopleidingen. Daarbij wordt de koppeling gemaakt met de inhoudelijke adviesrol van het sectoraal adviescollege kunstonderwijs in samenspraak met de verschillende opleidingsnetwerken. 
Tijdens de totstandkoming van deze agenda heeft het kunstonderwijs met diverse (landelijke) organisaties en partijen gesprekken gevoerd. Dat blijft het kunstonderwijs doen. Succesvolle uitvoering van de ambities is alleen mogelijk als deze gezamenlijk met externe partijen wordt opgepakt.